در سالهای اخیر دولت ترکیه سیاست جذب بیشتر سرمایه خارجی و توریست را با جدیت تمام در پیش گرفته است. مزایا و مشوقهای فراوانی ارائه کرده و سعی دارد موانع موجود را هم مرتفع کند

از جمله این اقدامات ، از سال 2015 به اتباع خارجی از جمله ایرانیان این امکان را داده که اگر بعد از 90 روز ، قصد اقامت بیشتر در ترکیه را دارند ، با مراجعه و درخواست از اداره مهاجرت ترکیه ، اقامت موقت یکساله دریافت کنند. همچنین اتباع خارجی را تشویق میکند که مثلا با خرید ملک ، امکان تمدید این اقامت یکساله و یا گاهی دوساله را داشته باشند

از سپتامبر 2018، دولت ترکیه یک گام بزرگ دیگری در این مسیر برداشت و تغییرات دیگری در خصوص دریافت شهروندی ( تابعیت و یا دریافت پاسپورت ) ایجاد کرد. بدین شکل که اتباع خارجی می توانند با خریدملک به ارزش 250.000 دلار ( که قبل از این یک میلیون دلار بود ) شهروندی ترکیه را دریافت کنند

همچنین اتباع خارجی میتوانند با سپرده بانکی به میزان 500.000 دلار ( که قبل از این 3 میلیون دلار بود ) و یا ایجاد فرصت شغلی برای حداقل 50 شهروند ترک ، شهروندی این کشور را دریافت کنند